Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bedrijfsnaam: Praktijk Lichter Leven

Dossiernummer KvK:  68301529

Artikel 1: Definities en werking

Lid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: – Particulier; natuurlijk persoon en/of persoon die een door Praktijk Lichter Leven georganiseerde of gegeven therapeutische behandeling, counseling- of coachingtraject en/of losse sessie ondergaat en/of – Zakelijk; rechtspersoon die de diensten van Praktijk Lichter Leven inkoopt ten behoeve van haar medewerkers en/of de medewerkers van die rechtspersoon die door de rechtspersoon zijn aangemeld bij Praktijk Lichter Leven. Directie: Met de directie wordt uitsluitend bedoeld Heer M.P. Hillesum. Praktijk Lichter Leven: ‘Praktijk Lichter Leven’ is de handelsnaam van de eenmanszaak van M.P. Hillesum. Daar waar gesproken wordt over Praktijk Lichter Leven wordt uitsluitend bedoeld de directie van Praktijk Lichter Leven of zij die uitdrukkelijk namens de directie optreden. Traject: Alle bij Praktijk Lichter Leven te volgen, georganiseerde of gegeven therapeutische behandelingen, coaching- en/of counselingsessies die gebundeld zijn in een pakket (meer dan 1 sessie), ongeacht de methodiek, welke kunnen worden aangeboden. Losse sessie(s): Alle bij Praktijk Lichter Leven te volgen, georganiseerde of gegeven niet gebundelde therapeutische behandelingen, coaching- en/of counselingsessies. Workshop/Training: Alle bij Praktijk Lichter Leven te volgen, georganiseerde of gegeven groepsbijeenkomsten van 1 of meer bijeenkomsten, ongeacht de methodiek welke kunnen worden aangeboden. Kosten: De vergoeding die Cliënt aan Praktijk Lichter Leven verschuldigd is voor door Cliënt afgenomen diensten (losse sessies en/of trajecten) Producten: Groepering van alle leveringen en diensten die door Praktijk Lichter Leven worden aangeboden inclusief trajecten en losse sessies. Betalingsovereenkomst: wordt afgesloten met een werkgever/derde die alleen voor betaling zorgt van een Cliënt.

Lid 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het afnemen van producten van Praktijk Lichter Leven. Algemene Voorwaarden Praktijk Lichter Leven.

Lid 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Praktijk Lichter Leven.

Lid 4. Alle therapeuten en coaches die namens Praktijk Lichter Leven optreden zijn geregistreerd en aangesloten bij een beroepsvereniging.

Lid 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelactiviteiten, zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen tussen Praktijk Lichter Leven en Cliënt.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

Lid 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen verricht door Praktijk Lichter Leven.

Lid 2. De verschuldigde kosten voor sessies en trajecten worden gestort op de rekening van de praktijkrekening.

Lid 3. Praktijk Lichter Leven is gerechtigd de kosten van haar producten bij bestaande contracten te wijzigen.

Lid 4. Cliënt dient gefactureerde kosten voor producten tijdig aan Praktijk Lichter Leven te voldoen ongeacht of de ziektekostenverzekeraar van Cliënt de kosten van product geheel of gedeeltelijk vergoed. Praktijk Lichter Leven heeft een zakelijke relatie en overeenkomst met Cliënt en niet met de ziektekostenverzekeraar van Cliënt. Praktijk Lichter Leven verstaat onder tijdig betaling het volgende: Voor particuliere cliënten: – Losse sessies en/of trajecten: Betaling van het overeengekomen honorarium wordt aan het einde van iedere sessie voldaan. Indien Cliënt en Praktijk Lichter Leven overeenkomen dat op rekening kan worden betaald, dan geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Voor zakelijke cliënten: – Losse sessies en/of trajecten al of niet vergoed door werkgever/derden: Betaling van het overeengekomen honorarium wordt aan het einde van iedere sessie voldaan. Indien Cliënt en Praktijk Lichter Leven overeenkomen dat op rekening kan worden betaald, dan geldt een betalingstermijn van 7 dagen. In overleg kunnen losse sessies of trajecten direct aan werkgever/derde worden gefactureerd. In geval van wanbetaling blijft de Cliënt waarmee de behandelovereenkomst is getekend voor betaling aansprakelijk. – Bij preventie- of re-integratietrajecten vergoed door werkgever/derden wordt er overeenkomstig een offerte aan de werkgever/derden per sessie of traject een factuur gestuurd. Betaling kan op rekening, en er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Voor workshop/training moeten de kosten die tijdens inschrijving gelden 14 dagen voor aanvang volledig zijn voldaan aan Praktijk Lichter Leven.

Lid 5. Bij in gebreke blijven van betaling van facturen, is Praktijk Lichter Leven gerechtigd de Losse Sessies en/of het Traject op te schorten. In dit geval blijft de betalingsverplichting bestaan. Algemene Voorwaarden Praktijk Lichter Leven

Lid 6. Indien Cliënt het (de) verschuldigde bedrag(en) niet in overeenstemming met Artikel 2 Lid 4 heeft betaald, is Cliënt in verzuim. In dat geval: – Ziet Praktijk Lichter Leven af van haar verplichting tot het leveren van de bestelde producten zolang Cliënt niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. – Bij lopende trajecten is Praktijk Lichter Leven, gerechtigd verdere behandeling, coaching en/of counseling op te schorten totdat Cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. – Praktijk Lichter Leven is gerechtigd het eindbedrag van elke herinneringsfactuur te verhogen met 7% administratiekosten, met een minimum van € 5,00. Daarnaast is Cliënt bij niet of niet tijdige betaling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 10 dagen na de datum waarop de eerste herinneringsfactuur is verstuurd. – Praktijk Lichter Leven is vrij de vordering op Cliënt uit handen te geven. In die situaties zijn alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor rekening van Cliënt. Daaronder vallen de kosten van incassobureaus, de kosten en het loon van advocaten en deurwaarders, ook indien deze de proceskosten overschrijden van de in rechte toe te wijzen proceskosten. In ieder geval is Cliënt bij niet tijdige betaling de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00.

Lid 7. In gevallen van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt zullen de vorderingen van Praktijk Lichter Leven en de verplichtingen van Cliënt tegenover Praktijk Lichter Leven onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

Lid 1. In bijzondere gevallen heeft Praktijk Lichter Leven eenzijdig het recht om een traject of sessie te annuleren of deelname te weigeren aan een traject/workshop.

Lid 2. Praktijk Lichter Leven is gerechtigd mensen toe te laten of uit te sluiten tot een traject/workshop. Besluit tot uitsluiting wordt met opgaaf van redenen gedaan. Hierop is geen beroep of bezwaar mogelijk.

Lid 3. Praktijk Lichter Leven heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden aangegeven dat eventuele extra kosten hiervoor worden doorberekend aan cliënt. Dit wordt altijd vooraf met de cliënt besproken. Ook hier aangegeven dat Praktijk Lichter Leven niet aansprakelijk is voor handelingen van ingeschakelde derden.

Artikel 4: Aanmelding en plaatsing

Lid 1. Sessies worden in overeenstemming gepland tussen Cliënt en Praktijk Lichter Leven. Cliënt is definitief aangemeld voor een sessie of traject wanneer de datum en tijd van een afspraak mondeling en/of schriftelijk (mogelijk per e-mail/sms) door Praktijk Lichter Leven wordt bevestigd.

Lid 2. Cliënt is definitief ingeschreven en/of aangemeld voor een traject op maat, wanneer een persoonlijk behandelplan/trajectplan ondertekend of de algemene voorwaardeb is door Cliënt. Er wordt alleen een behandelplan/trajectplan overeengekomen met de betreffende Cliënt in kwestie. Vanaf dit moment zijn de volledige Algemene voorwaarden op de Cliënt van toepassing. Algemene Voorwaarden Praktijk Lichter Leven

Lid 3. Cliënt/Deelnemer is definitief ingeschreven en/of aangemeld voor een workshop/training, wanneer deze een bevestigingse-mail heeft gestuurd. Inschrijving/aanmelding is vanaf dat moment bindend.

Lid 4. Wanneer door Praktijk Lichter Leven besloten wordt om een traject niet te starten of te beëindigen, restitueert Praktijk Lichter Leven in geen geval de reeds gevolgde sessies. Voor de nog uitstaande sessies geldt geen betalingsplicht.

Lid 5. In overeenstemming met Artikel 4 Lid 2. Mocht in dit geval werkgever/derden de kosten willen betalen bijv. voor uitvalpreventie of re-integratie, dan blijven te allen tijde de volledige Algemene Voorwaarden op Cliënt van toepassing tenzij er een aparte betalingsovereenkomst in de vorm van een offerte is overeengekomen. De werkgever/derden wordt dan alleen verantwoordelijk voor de betaling. In dit geval blijven de Algemene Voorwaarden op Cliënt van toepassing met uitzondering van artikel 2.

Artikel 5: Annulering van de overeenkomst

Lid 1. Wanneer Cliënt na definitieve aanmelding, tot uiterlijk 48 uren, voor aanvang van een losse sessie of een sessie van een lopend traject de sessie afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Lid 2. Bij niet annuleren of bij annulering minder dan 48 uur voor de afspraak is Praktijk Lichter Leven gerechtigd de kosten voor de volledige sessie aan Cliënt in rekening te brengen.

Lid 3. Indien Praktijk Lichter Leven zelf de sessie annuleert, wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak ingepland.

Lid 4. In overeenstemming met artikel 4. Lid 2 zal wanneer Cliënt een gestart traject voortijdig beëindigt en het traject al volledig is betaald of sessies vooruit zijn betaald, alleen restitutie plaatsvinden van de nog niet gevolgde sessies binnen dit traject.

Lid 5. In overeenstemming met artikel 4 Lid 3 blijft de Cliënt/Deelnemer bij annulering van een workshop/training tot 2 weken voor aanvang 50% van het volledige bedrag verschuldigd aan Praktijk Lichter Leven. Tot 2 weken voor aanvang en indien er al 100% is betaald dan restitueert Praktijk Lichter Leven 50%, nadien is geen restitutie meer mogelijk.

Artikel 6: Overige rechten en plichten

Lid 1. Cliënt dient verantwoordelijkheid te dragen voor het behandelproces en actief, betrokken en gemotiveerd te werken aan het behalen van zijn/haar doelen.

Lid 2. Het auteursrecht op tekst, geluid- en beeldmateriaal welke door Praktijk Lichter Leven zijn uitgegeven berust bij Praktijk Lichter Leven. Dit geldt tevens voor alle door Praktijk Lichter LEven gepubliceerde websites, Algemene Voorwaarden Praktijk Lichter Leven brochures, projectmateriaal, trajectmateriaal, draaiboeken, oefeningen, syllabi, boeken, artikelen, videobestanden, geluidsopnames, Cd-roms en DvD's.

Lid 3. Cliënt dient indien van toepassing een behandelovereenkomst te tekenen waarin alle afspraken worden vastgelegd welke specifiek zijn voor de behandeling van Cliënt. De behandelovereenkomst is aanvullend ten opzichte van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Lid 1. Cliënt draagt zelf de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of hij/zij lichamelijk en/of geestelijk geschikt is om de sessie en/of het traject te volgen.

Lid 2. Praktijk Lichter Leven aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van de geschiktheid zoals genoemd in lid 1 van dit artikel. Cliënt vrijwaart Praktijk Lichter Leven voor eventuele aanspraken van derden.

Lid 3. De cliënt is voor, tijdens en na de behandeling of sessie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn en vrijwaart de behandelend therapeut en Praktijk Lichter Leven, van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie.

Lid 4. Praktijk Lichter Leven is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade en/of lichamelijk letsel waarvan Cliënt zich wil beroepen in verband met activiteiten van Praktijk Lichter Leven.

Lid 5. Praktijk Lichter Leven aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen van Cliënt of aan de andere kant door hem meegebrachte materialen gedurende de sessie of het traject of tijdens het verblijf in de lokalen/ruimtes van Praktijk Lichter Leven.

Lid 6. De aansprakelijkheid van Praktijk Lichter Leven is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie (= kosten van het traject) in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, de kosten van het traject over een periode van zes maanden.

Lid 7. Schade veroorzaakt door Cliënt, tijdens voor of na de behandeling, aan interieur, meubilair of kleding van Praktijk Lichter Leven of aan personen welke namens Praktijk Lichter Leven optreden, kan op Cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.

Lid 8. De door Praktijk Lichter Leven aangeboden producten zullen nimmer behandeling(en) in de reguliere gezondheidszorg vervangen.

Lid 9. In overeenstemming met Artikel 4 Lid 2 en 5. In dit geval blijven de Algemene Voorwaarden op Cliënt van toepassing met uitzondering van artikel 2. Algemene Voorwaarden Praktijk Lichter Leven

Artikel 8: Privacy en dossiervorming

Lid 1. De gegevens betreffende de hulpverlening aan Cliënt worden bewaard in dossiers. Voor deze dossiers gelden de wettelijke regelingen betreffende de registratie van persoonsgegevens en de regelingen zoals geformuleerd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Lid 2. Cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van het dossier, en heeft het recht hier in zijn/haar mening weer te geven.

Lid 3. Praktijk Lichter Leven verplicht zich tot het respecteren van de privacy en zal geen informatie over Cliënt verstrekken aan derden zonder diens schriftelijke toestemming. Indien gegevens uit dossiers gebruikt worden in kader van voorlichting of kennisoverdracht dan gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de betrokken Cliënt.

Lid 4. De computerbestanden die gegevens over Cliënt bevatten zijn beveiligd met een wachtwoord.

Lid 5. Eventuele videobeelden of audio-opnames die door Praktijk Lichter Leven gemaakt zijn van Cliënt worden uitsluitend gebruikt in het kader van het hulpverleningsproces van Cliënt. Zij worden niet bewaard. Zij worden zonder toestemming van Cliënt niet aan derden vertoond.

Lid 6. Op de bovenstaande bepalingen in dit artikel kan een uitzondering worden gemaakt indien cliënt met de behandeling op eigen beslissing stopt en Praktijk Lichter Leven voldoende gegronde redenen heeft tot bezorgdheid t.a.v. de gezondheid van Cliënt. Praktijk Lichter Leven heeft in dat geval het eenzijdige recht om de (huis)arts en/of specialist van cliënt op de hoogte te stellen van de beslissing van Cliënt.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter Het Nederlands recht is van toepassing op iedere overeenkomst tussen Praktijk Lichter Leven en Cliënt. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en Cliënt voor beslechting van het geschil voor die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat wij ons schriftelijk op dit artikel 9 hebben beroepen.